Эртаклар оламига сайёхат

Ёзги оромгохда болаларимиз бекор отирмаслиги хаммага аён. Улар турли тугараклар, уйинлар, тадбирлар ва мусобакаларга жалб этилади. Шундан тадбирларнинг яна бири 3.07.2015-да булиб утган “Эртаклар оламига саёхат” тадбири бунда хар бир отряд узининг мавсум дамосида тайёрлаган эртагани хайаът аъзоларига намоиш этади ва узларинг ижодий кобилиятларини намоён этадилар. Хар бир гурух бир неча кретериелар буйича бахоланиб мавсум […]